Διευκρινίσεις για τη συμφωνία μεταξύ Aegean και Olympic Air δίνει η Marfin Investment Group (MIG) απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  (ΕΚ):

«Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνέχεια του από 22.2.2010 Δελτίου Τύπου της Εταιρίας μας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

1. Μεταξύ του ομίλου Βασιλάκη και του ομίλου Λασκαρίδη, μετόχων της "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε." ("AEGEAN") που ελέγχουν συνολικά 55,3% του μετοχικού της κεφαλαίου, αφενός και της "MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ("MIG"), μόνης μετόχου των εταιρειών "OLYMPIC AIR Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ", "OLYMPIC HANDLING Α.Ε. ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ" και "OLYMPIC ENGINEERING Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ" καταρτίσθηκε την 22.2.2010 σχετική δεσμευτική συμφωνία (προσύμφωνο).
Οι υπόλοιποι μέτοχοι της AEGEAN (όμιλοι Β. Κωνσταντακόπουλου, Γ. Δαυίδ, Λ. Ιωάννου, Τράπεζα Πειραιώς [BOPr.AT] Σχετικά άρθρα ), οι οποίοι είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της δεν είναι συμβαλλόμενοι στην ως άνω σύμβαση, τελούσαν όμως εν γνώσει της υπό διαπραγμάτευσιν συμφωνίας, έχουν προσκληθεί και αναμένεται να προσχωρήσουν σε αυτήν.
2. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της παροχής της εγκρίσεως των αρμοδίων αρχών ανταγωνισμού καθώς και εγκρίσεων που τυχόν απαιτηθούν κατά την πρόοδο της διαδικασίας από άλλες αρμόδιες αρχές.
3. Το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των OLYMPIC AIR, OLYMPIC HANDLING και OLYMPIC ENGINEERING, μετά την ολοκλήρωση προγραμματισμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 97,5 εκ. ευρώ από τη MIG, αποτιμήθηκε σε 210 εκατ. Ευρώ, ήτοι το σύνολο της μέχρι στιγμής επένδυσης της MIG. Ποσό 48,5 εκατ. Ευρώ από το αντάλλαγμα της συναλλαγής θα καταβληθεί από την AEGEAN στη MIG σε μετρητά, ενώ με το υπόλοιπο ποσό η MIG θα καλύψει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AEGEAN με μετρητά με τιμή διάθεση 6,2 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης η συμμετοχή της MIG στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας θα ανέλθει σε 26,6% οπότε το ποσοστό των παλαιών μετόχων της AEGEAN θα περιορισθεί αναλογικά στο 73,4%. Τα οικονομικά στοιχεία της 31.12.2009 που αποτέλεσαν τη βάση της συναλλαγής θα επιβεβαιωθούν στα πλαίσια διαδικασίας ελέγχου από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές.
4. Η λήψη της εγκρίσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία λόγω των οικονομικών μεγεθών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων είναι αρμοδία, εκτιμάται ότι θα έχει χορηγηθεί μέχρι την 30.9.2010, ημερομηνία μετά την οποία σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο αποκρατικοποίησης είναι δυνατή η εκτέλεση της συναλλαγής. Θα ακολουθήσει η υλοποίηση των επιμέρους διαδικαστικών ενεργειών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των OLYMPIC AIR, OLYMPIC HANDLING και OLYMPIC ENGINEERING, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρείας και συγχώνευση των δραστηριοτήτων του πτητικού έργου), η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών έως έξι μηνών».

πηγη: hbnews.gr
Hi there!

Blog Archive