Το χρονοδιάγραμμα διάθεσης του αδιάθετου υπόλοιπου ύψους 44 εκατ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aegean Airlines, τροποποίησε με απόφασή του στις 28/8 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την έγκρισή του στις 6.10.2009.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η τροποποίηση έχει ως ακολούθως:

"Στο πλαίσιο του προγράμματος ανανέωσης και αύξησης στόλου της, η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες αγοράς και μίσθωσης που αφορούν συνολικά 27 νέα αεροσκάφη τύπου Airbus. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την άμεση χρηματοδότηση των αεροσκαφών μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2010. Λαμβάνοντας υπόψιν όμως την ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία, η οποία επέφερε σημαντικές αλλλαγές στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, σύμφωνα με νεότερο σχεδιασμό και με βάση την ισχύουσα πρακτική διεθνώς στον χώρο των αερομεταφορέων, η επένδυση από τα αντληθέντα κεφάλαια για τα αεροσκάφη θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2010 και θα συμπεριλαμβάνει και τις δαπάνες για λειτουργικές μισθώσεις.

Ήδη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2009 η εταιρία παρέλαβε με λειτουργική και χρηματοδοτική μίσθωση 8 νέα αεροσκάφη Airbus της οικογένειας Α320 (6 Α320 και 2Α321), για τα οποία κατέβαλε για μισθώματα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2009 το ποσό των 11,7 εκ. ευρώ.

Επίσης, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2009 κατεβλήθησαν μισθώματα ποσού 14,4 εκ. ευρώ για αεροσκάφη λειτουργικής και χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν παραληφθεί μετά τον Ιούλιο του 2007 και μέχρι τις 31.12.2008.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2009 προβλεπόταν εκταμίευση ποσού 2,4 εκ. ευρώ για την κατασκευή υπόστεγου αεροσκαφών στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ενώ εκταμιεύτηκε ποσό 2,1 εκ. ευρώ. Η συνολική απόκλιση του 1,1 εκ. ευρώ θα καταβληθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2009 στο οποίο και θα γίνει η οριστική εξόφληση του συνολικού κόστους κατασκευής. Η εν λόγω επένδυση έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

H διαφοροποίηση στο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων αποσκοπεί στην προσαρμογή του επενδυτικού προγράμματος στην αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρμόζει η Διοίκηση της Εταιρείας, σε συνάρτηση με την οικονομική συγκυρία.

Η χρονική μετατόπιση των παραπάνω ποσών δεν συνιστά ουσιαστική μεταβολή του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και διάθεσης των νέων μετοχών
με δημόσια εγγραφή, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 08.03.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και την 2/430/06.06.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο, ανήλθαν στο καθαρό ποσό των 126.691.798,01 ευρώ (135.237.415,68 ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 8.545.617,67 ευρώ).

Σε σχέση με το δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο υπήρξε μεταβολή στα έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς και του τρόπου διάθεσης την οποία γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό και στις αρμόδιες αρχές το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με τις από 10.07.2007 και 10.06.2008 ανακοινώσεις του.

Η Εταιρία την περίοδο 06.07.2007 έως 30.06.2009 σε σχέση με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους 135,2 εκ ευρώ διέθεσε 91,2 εκ ευρώ.
πηγη: capital.gr
Hi there!

Blog Archive